VÍTEJTE

Na grillservis.cz najdete vše co potřebujete k pořádání rodinných,sportovních i jiných společenských akcí.
Zabýváme se pronájmem velkých i menších zahradních grilů,párty stanů,stolů i lavic a příslušenství.

Pronájem grilu na kýtu, sele ve městech Trutnov, Vrchlabí, Žacléř, Hostinné a Dvůr Králové nad Labem aj. dle přání zákazníka

Jak si půjčit?

Je nutné si zvolený předmět telefonicky viz. kontakty
Jste-li soukromá osoba budete potřebovat 2 doklady totožnosti-OP, ŘP,pas.
Jste-li živnostník budete potřebovat OP,živnostenský list/platný-ověřená kopie, popř. osvědčení o DIČ
Jste-li právnická osoba budete potřebovat - OP, plnou moc s ověřeným podpisem a výpis z OR

Platba

Při převzetí předmětu smlouvy se skládá vratná kauce ve výši, která je uvedena v Ceníku služeb.
Platba za pronájem předmětu smlouvy se provádí vždy předem při předání nájemci do užívání a vyřízení všech okolností pronájmu.

Jak vrátit

Zákazník neboli nájemce je povinen vrátit předmět smlouvy do konce sjednané doby.
Pokud zákazník není schopný předmět smlouvy vrátit do konce sjednané doby, je povinen tuto skutečnost nahlásit předem telefonicky.Nebude-li tak učiněno, bude, za každý započatý den, účtován dvojnásobek základní denní sazby.

Viz dále Půjčovní řád.

4xgrill


20xpivní set


2xstan velký 6x12m

1x stan 6x3m


2xstan 3x4,5m

2xstan malý 3x3m


ceník

Velký párty stan 6x12m

párty stan vhodný pro svatby aj. velké události


svatební stan, velký párty stan, pronájem stanu

 • Pronájem stanu včetně montáže a demontáže
  • Varianta "A"
  • 1.-3 dny  - 9200,-
  • 4.-5 dní - 9500,-
  • KAUCE: 10000,-
  • nový stan
  • minimálně používaný

  • Varianta "B"
  • 1.-3 dny  - 8200,-
  • 4.-5 dní - 8500,
  • KAUCE: 10000,-
  • viditelné opotřebení
  • (oděrky, atd.) 
  • nebrání funkci stanu
  • levnější plně funkční varianta
  • Varianta "C"
  • velikost stanu 12x12m nebo 6x24m
  1.-3 dny  - 15200,-
  • 4.-5 dní - 16200,-
  • KAUCE: 10000,-
  • Stan je kombinací 2 stanů 6x12m,
   spojení možné doplnit okapem


 • více dní - individuální kalkulace

 • Doprava 20,-Kč/km
 • V případě pořádání velké akce, je celková kauce dohodou.
 • Pronájem pouze s montáží a demontáží.


Ke stanu jsme schopni zajistit i osvětlení 2x150w
délka kabelu 10-16m za 250,-Kč/akce

osvětlení pársty stanu - pronájem


Stan pro cca 50-100 osob

(při menším počtu osob možnost prostoru pro tanec a hudbu, rautové stoly, atd...) 
Pártystan pro zahradní oslavy
Jednotlivě odnímatelné boky dle potřeby (v ceně pronájmu)
Výška boku 2m, výška ve špici 3m
Silná plachta 500g/m2 odolávající větru, dešti i sněhu, brání pronikání UV záření
Možné dodat s osvětlením, podlahou, vytápěním, lavicemi, židlemi a stoly


Na přání dodáme nůžkové stany s bílou vrchní plachtou!!!

(vhodné pro vytvoření extra prostoru pro raut, kapelu, taneční prostor)


Speciální nabídka

akce párty balíčky

kontakt

rezervace & dotazy


Nájemní řád

 1. Pronajímatel poskytuje nájemcům služby spočívající v pronájmu cateringového vybavení (zejména grily, párty stany, sety na sezení, výčepní zařízení apod. - dále jen „předmět nájmu“) za dohodnuté nájemné. Nájemné je stanoveno v nájemní smlouvě na základě Ceníku služeb. Pronajímatel si vyhrazuje právo tento ceník měnit, přičemž případná změna se nevztahuje na smlouvy již uzavřené.
 2. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let. Nájemce je povinen předložit při podpisu nájemní smlouvy nejméně dva doklady prokazující jeho totožnost. Těmito doklady se rozumí zejména občanský a řidičský průkaz nebo cestovní pas.
 3. Nájemné za užívání předmětu nájmu musí být uhrazeno při podpisu nájemní smlouvy.
 4. Nájemce je povinen při podpisu nájemní smlouvy zaplatit vedle nájemného také kauci sjednanou v nájemní smlouvě, která je stanovena na základě Ceníku služeb a vychází z pořizovací ceny předmětu nájmu. Pronajímatel je oprávněn použít kauci k úhradě pohledávek na nájemném, smluvní pokutě, náhradě škody nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem předmětu nájmu dle nájemní smlouvy.
 5. Nevyčerpaná část kauce bude nájemci vrácena při vrácení předmětu nájmu. Způsobí-li nájemce na předmětu nájmu škodu, je povinen nahradit pronajímateli způsobenou škodu do 14 dnů ode dne vzniku škody.
 6. Nájemce je povinen seznámit se se stavem předmětu nájmu při jeho převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Nájemce potvrzuje podpisem nájemní smlouvy, že předmětu nájmu převzal čistý, funkční, bez závad a že byl seznámen s jeho obsluhou a údržbou. Nájemce odpovídá po převzetí předmětu nájmu za jeho stav, zejména je povinen chránit jej před poškozením, zničením či ztrátou.
 7. Nájemce je povinen vrátit předmětu nájmu pronajímateli neznečištěný. V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč.
 8. Pronajímatel zakazuje nájemci provádět na předmětu nájmu jakékoliv úpravy nebo změny. V případě nedodržení tohoto zákazu a provedení úprav nebo změn na předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, nebudou nájemci proplaceny žádné náklady takto vzniklé. Nájemce současně odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou. 
 9. Pokud na předmětu nájmu dojde během trvání nájmu bez zavinění nájemce k závadě či poškození, v důsledku kterého nemůže nájemce užívat předmět nájmu ke sjednanému účelu, je pronajímatel povinen zajistit nájemci náhradní věci, jinak je nájemce oprávněn od této smlouvy odstoupit. Nájemce v takovém případě není povinen hradit nájemné za dobu, kdy nemohl věc řádně užívat.
 10. Potřebu opravy předmětu nájmu, kterou má provést pronajímatel, je nájemce povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu - osobně, telefonicky na č. 732 80 70 60. Dále je povinen poskytnout pronajímateli potřebnou součinnost při opravě předmětu nájmu. Při porušení těchto povinností odpovídá nájemce za škodu, která pronajímateli vznikne a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc. 
 11. Převzetím předmětu nájmu přebírá nájemce odpovědnost za škodu na předmětu nájmu až do doby jeho vrácení pronajímateli. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím předanými věcmi na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu trvání nájmu.
 12. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě. Za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za nevrácené věci za každý započatý den prodlení. Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu nejsou tímto ustanovením dotčeny.
 13. Ustanovení bodu 11 se nevztahuje na případy, kdy došlo k prodloužení smlouvy dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem.

GrillServis.cz

Josef Vataha
IČ: 48138827
DIČ: CZ6108160905

iconaAdresa

Kalná Voda 35, 542 23, Mladé Buky

icon2Kontakt

Email: info@grillservis.cz

Telefon: +420 775 65 65 95

Galerie

půjčovna grilů - Trutnovsko, Vrchlabsko

Selátko


Pronájem grilu, párty stanů - Trutnovsko a okolí

Gyros

Pronájem pivních setů na sezení, párty stanů, grilů

Kýta